Transitie- en Consolidatie management

De Pensioenmarkt is en blijft in beweging. Elk jaar vinden transities en consolidaties plaats binnen de sector en een verhuizing van administraties tussen pensioenuitvoerders is inmiddels geen eenmalig traject. Fondsen hebben wat te kiezen en ook de uitvoerders bieden aan bestaande en nieuwe klanten steeds meer mogelijkheden.

Naast de verschillende mogelijkheden voor fondsen om pensioenadministraties te consolideren zien we ook nieuwe toetreders tot de markt. De traditionele pensioenuitvoerders en pensioenverzekeraars krijgen geduchte concurrentie van grote ICT dienstverleners die, als gevolg van de toegenomen digitalisering, makkelijker en sneller in staat zijn om BPO diensten voor pensioenprocessen goedkoper en efficienter aan te bieden.

Het besluit om de administratie te verhuizen heeft impact op aangesloten deelnemers en werkgevers. Dit betekent dat juiste en tijdige communicatie over het traject belangrijk is. Daarnaast betekent de verhuizing dat de oude en nieuwe uitvoerders zowel voor hun eigen organisatie als gezamenlijk project - en transitieplannen moeten ontwikkelen en uitvoeren. Vanuit Antyli Consulting hebben wij veel ervaring met het ondersteunen wij alle betrokken partijen in de uitvoering van dit spannende en risicovolle traject. Hieronder vindt u een schematisch overzicht van onze aanpak. Mocht u hier meer informatie over willen ontvangen, dan kunt u altijd een mail sturen naar info@antyli.nl .

Latende organisatie

Het besluit van een fonds om haar administratie te verhuizen naar een andere organisatie heeft een forse impact op de latende partij. Er ontstaat verdeelde aandacht voor bestaande en vertrekkende klanten, waarbij de focus voor een "exit" met name ligt op het juist en volledig ontvlechten van de administratie, het minimaliseren van de kosten, het beperken van de imago-schade en het afhechten van processen en systemen.

Pensioenfonds

De verhuizing van een administratie biedt het fonds de mogelijkheid om de interpretatie van haar regeling te toetsen op juistheid en actualiteit. Naast een beter inzicht in de datakwaliteit van haar administratie dient het fonds de risico's van een transitie en de communicatie over de dienstverlening gedurende de transitie te managen. De last voor deelnemers, werkgevers en uitkeringsgerechtigden dient geminimaliseerd te worden.

Ontvangende organisatie

Voor de ontvangende partij geldt dat de implementatie van een nieuwe organisatie geen impact mag hebben op going concern activiteiten. Bestaande processen en systemen mogen niet verstoord worden en deelnemers, werkgevers en uitkeringsgerechtigden moeten zo min mogelijk last hebben van het traject. Randvoorwaarde is de overname van een schone, volledige en sluitende administratie

Overzicht van controles en activiteiten van latende en ontvangende organisaties tijdens een transitietraject

In dit overzicht van transitie activiteiten ligt de focus vooral op de overdracht van de data en lijkt de overdracht vooral een extractie en conversie feest. Echter, een heel belangrijk aandachtspunt in het transitietraject is de afhandeling van onderhanden werkzaamheden tijdens de freeze periode. Afstemming hierover is essentieel. Denk bijvoorbeeld aan het uitkeringsproces, dat moet doorlopen, terwijl de data nog niet definitief is vastgesteld of het aangifteproces van loongegevens over oude jaren of het aanvraagproces voor pensioeningangen.

Voor de borging van een juist verloop gedurende de freeze periode maken wij gebruik van draaiboeken die wij elk jaar kunnen gebruiken. Hiermee wordt voorkomen dat processen worden vergeten en is een belangrijke mitigerende risicomaatregel ingevuld. U kunt natuurlijk altijd contact met ons opnemen als u hier meer over wilt weten.

Antyli Consulting

  • Adres: Berkenlaan 19 | 1431 JD | Aalsmeer
  • Mail: info@antyli.nl
  • Tel: +31 6 53 470 471

https://twitter.com/antyli_consult

https://www.linkedin.com/company/antyli-consulting/